மாணவர் உடல் பயிற்சி - தவளை உட்கார்ந்து

பெண் சித்தப்ஸ் செய்கிறாள் ஜெனிபர் கோல்ட்ஸ்டெய்ன் மேரி கிளாரின் முன்னாள் அழகு மற்றும் சுகாதார இயக்குனர் மற்றும் விருது பெற்ற அழகு போட்காஸ்ட் கொழுப்பு மஸ்காராவின் இணை தொகுப்பாளராக உள்ளார்.இந்த உள்ளடக்கம் மூன்றாம் தரப்பினரால் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் பராமரிக்கப்படுகிறது, மேலும் பயனர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை வழங்க இந்த பக்கத்தில் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது.